Organisatie

De activiteiten van TNLT zijn per 1 oktober 2015 opgestart vanuit een extern projectbureau in Den Haag. Intentie van partijen was om gaandeweg een Stichting Tasforce Naleving Leeftijdsgrens Tabak (TNLT) op te richten.

De TNLT-activiteiten werden aangestuurd door een Stuurgroep bestaande uit een voorzitter, een vertegenwoordiger vanuit NSO, een vertegenwoordiging vanuit het benzinekanaal en een vertegenwoordiging vanuit de tabaksindustrie.

De taskforce kende een onafhankelijke voorzitter, die het projectbureau aanstuurde. In het projectbureau werden de verschillende voor het project relevante functies samengebracht. Het projectbureau droeg zorg voor de uitvoering van het plan van aanpak en alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden en activiteiten.

Per 30 juni 2018 is Stichting TNLT in liquidatie.